ADGRF2 (agrf2_human)

FAMILY

Class B2 (Adhesion) Adhesion receptors ADGRF ADGRF2

GENE

ADGRF2 (GPR111, PGR20)

ORGANISM

Human (Homo sapiens)

ALT. NAMES

Adhesion G-protein coupled receptor F2, G-protein coupled receptor 111, G-protein coupled receptor PGR20

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
G
L
T
A
Y
G
N
R
R
10
                   
V
Q
P
G
E
L
P
F
G
A
20
                   
N
L
T
L
I
H
T
R
A
Q
30
                   
P
V
I
C
S
K
L
L
L
T
40
                   
K
R
V
S
P
I
S
F
F
L
50
                   
S
K
F
Q
N
S
W
G
E
D
60
                   
G
W
V
Q
L
D
Q
L
P
S
70
                   
P
N
A
V
S
S
D
Q
V
H
80
                   
C
S
A
G
C
T
H
R
K
C
90
                   
G
W
A
A
S
K
S
K
E
K
100
                   
V
P
A
R
P
H
G
V
C
D
110
                   
G
V
C
T
D
Y
S
Q
C
T
120
                   
Q
P
C
P
P
D
T
Q
G
N
130
                   
M
G
F
S
C
R
Q
K
T
W
140
                   
H
K
I
T
D
T
C
Q
T
L
150
                   
N
A
L
N
I
F
E
E
D
S
160
                   
R
L
V
Q
P
F
E
D
N
I
170
                   
K
I
S
V
Y
T
G
K
S
E
180
                   
T
I
T
D
M
L
L
Q
K
C
190
                   
P
T
D
L
S
C
V
I
R
N
200
                   
I
Q
Q
S
P
W
I
P
G
N
210
                   
I
A
V
I
V
Q
L
L
H
N
220
                   
I
S
T
A
I
W
T
G
V
D
230
                   
E
A
K
M
Q
S
Y
S
T
I
240
                   
A
N
H
I
L
N
S
K
S
I
250
                   
S
N
W
T
F
I
P
D
R
N
260
                   
S
S
Y
I
L
L
H
S
V
N
270
                   
S
F
A
R
R
L
F
I
D
K
280
                   
H
P
V
D
I
S
D
V
F
I
290
                   
H
T
M
G
T
T
I
S
G
D
300
                   
N
I
G
K
N
F
T
F
S
M
310
                   
R
I
N
D
T
S
N
E
V
T
320
                   
G
R
V
L
I
S
R
D
E
L
330
                   
R
K
V
P
S
P
S
Q
V
I
340
                   
S
I
A
F
P
T
I
G
A
I
350
                   
L
E
A
S
L
L
E
N
V
T
360
                   
V
N
G
L
V
L
S
A
I
L
370
                   
P
K
E
L
K
R
I
S
L
I
380
                   
F
E
K
I
S
K
S
E
E
R
390
                   
R
T
Q
C
V
G
W
H
S
V
400
                   
E
N
R
W
D
Q
Q
A
C
K
410
                   
M
I
Q
E
N
S
Q
Q
A
V
420
                   
C
K
C
R
P
S
K
L
F
T
430
                   
S
F
S
I
L
M
S
P
H
I
440
TM1              
L
E
S
L
I
L
T
Y
I
T
450
                   
Y
V
G
L
G
I
S
I
C
S
460
                   
L
I
L
C
L
S
I
E
V
L
470
    ICL1        
V
W
S
Q
V
T
K
T
E
I
480
  TM2            
T
Y
L
R
H
V
C
I
V
N
490
                   
I
A
A
T
L
L
M
A
D
V
500
                   
W
F
I
V
A
S
F
L
S
G
510
ECL1 TM3      
P
I
T
H
H
K
G
C
V
A
520
                   
A
T
F
F
V
H
F
F
Y
L
530
                   
S
V
F
F
W
M
L
A
K
A
540
                   
L
L
I
L
Y
G
I
M
I
V
550
ICL2 TM4      
F
H
T
L
P
K
S
V
L
V
560
                   
A
S
L
F
S
V
G
Y
G
C
570
                   
P
L
A
I
A
A
I
T
V
A
580
    ECL2        
A
T
E
P
G
K
G
Y
L
R
590
                   
P
E
I
C
W
L
N
W
D
M
600
  TM5            
T
K
A
L
L
A
F
V
I
P
610
                   
A
L
A
I
V
V
V
N
L
I
620
                   
T
V
T
L
V
I
V
K
T
Q
630
  ICL3          
R
A
A
I
G
N
S
M
F
Q
640
                   
E
V
R
A
I
V
R
I
S
K
650
TM6              
N
I
A
I
L
T
P
L
L
G
660
                   
L
T
W
G
F
G
V
A
T
V
670
  ECL3 TM7    
I
D
D
R
S
L
A
F
H
I
680
                   
I
F
S
L
L
N
A
F
Q
V
690
                   
S
P
D
A
S
D
Q
V
Q
S
700
C-term    
E
R
I
H
E
D
V
L

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 S Q V T K T E I T ICL1ECL1 S G P I T ECL1ICL2 V F H T L ICL2ECL2 E P G K G Y L R P E I C W L N W D M T ECL2ICL3 A A I G N S M F Q E V R A I V R I S ICL3ECL3 D ECL3N-term M G L T A Y G N R R V Q P G E L P F G A N L T L I H T R A Q P V I C S K L L L T K R V S P I S F F L S K F Q N S W G E D G W V Q L D Q L P S P N A V S S D Q V H C S A G C T H R K C G W A A S K S K E K V P A R P H G V C D G V C T D Y S Q C T Q P C P P D T Q G N M G F S C R Q K T W H K I T D T C Q T L N A L N I F E E D S R L V Q P F E D N I K I S V Y T G K S E T I T D M L L Q K C P T D L S C V I R N I Q Q S P W I P G N I A V I V Q L L H N I S T A I W T G V D E A K M Q S Y S T I A N H I L N S K S I S N W T F I P D R N S S Y I L L H S V N S F A R R L F I D K H P V D I S D V F I H T M G T T I S G D N I G K N F T F S M R I N D T S N E V T G R V L I S R D E L R K V P S P S Q V I S I A F P T I G A I L E A S L L E N V T V N G L V L S A I L P K E L K R I S L I F E K I S K S E E R R T Q C V G W H S V E N R W D Q Q A C K M I Q E N S Q Q A V C K C R P S K L F T S F S I L M S P N-termC-term E R I H E D V L C-term H I L E S L I L T Y I T Y V G L G I S I C S L I L C L S I E V L V W Y L R H V C I V N I A A T L L M A D V W F I V A S F L H H K G C V A A T F F V H F F Y L S V F F W M L