κ receptor (oprk_human)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Peptide receptors Opioid receptors κ receptor

GENE

OPRK1 (OPRK)

ORGANISM

Human (Homo sapiens)

ALT. NAMES

Kappa-type opioid receptor, K-OR-1, KOR-1

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
D
S
P
I
Q
I
F
R
G
10
                   
E
P
G
P
T
C
A
P
S
A
20
                   
C
L
P
P
N
S
S
A
W
F
30
                   
P
G
W
A
E
P
D
S
N
G
40
                   
S
A
G
S
E
D
A
Q
L
E
50
            TM1  
P
A
H
I
S
P
A
I
P
V
60
                   
I
I
T
A
V
Y
S
V
V
F
70
                   
V
V
G
L
V
G
N
S
L
V
80
                   
M
F
V
I
I
R
Y
T
K
M
90
ICL1 TM2      
K
T
A
T
N
I
Y
I
F
N
100
                   
L
A
L
A
D
A
L
V
T
T
110
                   
T
M
P
F
Q
S
T
V
Y
L
120
    ECL1 TM3  
M
N
S
W
P
F
G
D
V
L
130
                   
C
K
I
V
I
S
I
D
Y
Y
140
                   
N
M
F
T
S
I
F
T
L
T
150
                   
M
M
S
V
D
R
Y
I
A
V
160
    ICL2        
C
H
P
V
K
A
L
D
F
R
170
TM4              
T
P
L
K
A
K
I
I
N
I
180
                   
C
I
W
L
L
S
S
S
V
G
190
                   
I
S
A
I
V
L
G
G
T
K
200
ECL2            
V
R
E
D
V
D
V
I
E
C
210
              TM5
S
L
Q
F
P
D
D
D
Y
S
220
                   
W
W
D
L
F
M
K
I
C
V
230
                   
F
I
F
A
F
V
I
P
V
L
240
                   
I
I
I
V
C
Y
T
L
M
I
250
            ICL3
L
R
L
K
S
V
R
L
L
S
260
  TM6            
G
S
R
E
K
D
R
N
L
R
270
                   
R
I
T
R
L
V
L
V
V
V
280
                   
A
V
F
V
V
C
W
T
P
I
290
                   
H
I
F
I
L
V
E
A
L
G
300
ECL3 TM7      
S
T
S
H
S
T
A
A
L
S
310
                   
S
Y
Y
F
C
I
A
L
G
Y
320
                   
T
N
S
S
L
N
P
I
L
Y
330
      H8          
A
F
L
D
E
N
F
K
R
C
340
                   
F
R
D
F
C
F
P
L
K
M
350
C-term        
R
M
E
R
Q
S
T
S
R
V
360
                   
R
N
T
V
Q
D
P
A
Y
L
370
                   
R
D
I
D
G
M
N
K
P
V
380

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 T K M K ICL1ECL1 S W P F ECL1ICL2 P V K A L D F R ICL2ECL2 G T K V R E D V D V I E C S L Q F P D D ECL2ICL3 R L L S G ICL3ECL3 S T S H ECL3N-term M D S P I Q I F R G E P G P T C A P S A C L P P N S S A W F P G W A E P D S N G S A G S E D A Q L E P A H I S P N-termC-term P L K M R M E R Q S T S R V R N T V Q D P A Y L R D I D G M N K P V C-term A I P V I I T A V Y S V V F V V G L V G N S L V M F V I I R Y T A T N I Y I F N L A L A D A L V T T T M P F Q S T V Y L M N G D V L C K I V I S I D Y Y N M F T S I F T L T M M S V D R Y I A V C H T P L K A K I I N I C I W L L S S S V G I S A I V L G D Y S W W D L F M K I C V F I F A F V I P V L I I I V C Y T L M I L R L K S V S R E K D R N L R R I T R L V L V V V A V F V V C W T P I H I F I L V E A L G S T A A L S S Y Y F C I A L G Y T N S S L N P I L Y A F L D E N F R D F K R C F C F
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

S N G V L G V V F V V S Y V A T I I V P 1 F N L A L A D A L V T T T M P F Q S T V 2 M T L T F I S T F M N Y Y D I S I V I K 3 A K I I N I C I W L L S S S V G I S A I 4 Y C V I I I L V P I V F A F I F V C I K M 5 L V V V A V F V V C W T P I H I F I L V 6 I P N L S S N T Y G L A I C F Y Y S S 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

dynorphin A-(1-13), β-neoendorphin, dynorphin A-(1-8), big dynorphin, [Met]enkephalin, α-neoendorphin, dynorphin A, dynorphin B, β-endorphin, [Leu]enkephalin

STRUCTURE MODELS

STRUCTURES

Found 10 structure(s) - view all details on the Structures page

PDBs: 4DJH, 6B73, 6VI4, 7YIT, 8F7W, 8DZP, 8DZR, 7Y1F, 8DZQ, 8DZS