μ receptor (oprm_human)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Peptide receptors Opioid receptors μ receptor

GENE

OPRM1 (MOR1)

ORGANISM

Human (Homo sapiens)

ALT. NAMES

Mu-type opioid receptor, M-OR-1, MOR-1, Mu opiate receptor, Mu opioid receptor, MOP, hMOP

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
D
S
S
A
A
P
T
N
A
10
                   
S
N
C
T
D
A
L
A
Y
S
20
                   
S
C
S
P
A
P
S
P
G
S
30
                   
W
V
N
L
S
H
L
D
G
N
40
                   
L
S
D
P
C
G
P
N
R
T
50
                   
D
L
G
G
R
D
S
L
C
P
60
            TM1  
P
T
G
S
P
S
M
I
T
A
70
                   
I
T
I
M
A
L
Y
S
I
V
80
                   
C
V
V
G
L
F
G
N
F
L
90
                   
V
M
Y
V
I
V
R
Y
T
K
100
ICL1 TM2      
M
K
T
A
T
N
I
Y
I
F
110
                   
N
L
A
L
A
D
A
L
A
T
120
                   
S
T
L
P
F
Q
S
V
N
Y
130
      ECL1 TM3
L
M
G
T
W
P
F
G
T
I
140
                   
L
C
K
I
V
I
S
I
D
Y
150
                   
Y
N
M
F
T
S
I
F
T
L
160
                   
C
T
M
S
V
D
R
Y
I
A
170
      ICL2      
V
C
H
P
V
K
A
L
D
F
180
  TM4            
R
T
P
R
N
A
K
I
I
N
190
                   
V
C
N
W
I
L
S
S
A
I
200
                   
G
L
P
V
M
F
M
A
T
T
210
ECL2            
K
Y
R
Q
G
S
I
D
C
T
220
          TM5    
L
T
F
S
H
P
T
W
Y
W
230
                   
E
N
L
L
K
I
C
V
F
I
240
                   
F
A
F
I
M
P
V
L
I
I
250
                   
T
V
C
Y
G
L
M
I
L
R
260
        ICL3    
L
K
S
V
R
M
L
S
G
S
270
TM6              
K
E
K
D
R
N
L
R
R
I
280
                   
T
R
M
V
L
V
V
V
A
V
290
                   
F
I
V
C
W
T
P
I
H
I
300
                   
Y
V
I
I
K
A
L
V
T
I
310
ECL3 TM7      
P
E
T
T
F
Q
T
V
S
W
320
                   
H
F
C
I
A
L
G
Y
T
N
330
                   
S
C
L
N
P
V
L
Y
A
F
340
  H8              
L
D
E
N
F
K
R
C
F
R
350
        C-term
E
F
C
I
P
T
S
S
N
I
360
                   
E
Q
Q
N
S
T
R
I
R
Q
370
                   
N
T
R
D
H
P
S
T
A
N
380
                   
T
V
D
R
T
N
H
Q
L
E
390
                   
N
L
E
A
E
T
A
P
L
P
400

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 T K M K ICL1ECL1 T W P F ECL1ICL2 P V K A L D F R ICL2ECL2 T T K Y R Q G S I D C T L T F S H ECL2ICL3 R M L S G ICL3ECL3 T I P E ECL3N-term M D S S A A P T N A S N C T D A L A Y S S C S P A P S P G S W V N L S H L D G N L S D P C G P N R T D L G G R D S L C P P T G S P S N-termC-term P T S S N I E Q Q N S T R I R Q N T R D H P S T A N T V D R T N H Q L E N L E A E T A P L P C-term M I T A I T I M A L Y S I V C V V G L F G N F L V M Y V I V R Y T A T N I Y I F N L A L A D A L A T S T L P F Q S V N Y L M G G T I L C K I V I S I D Y Y N M F T S I F T L C T M S V D R Y I A V C H T P R N A K I I N V C N W I L S S A I G L P V M F M A P T W Y W E N L L K I C V F I F A F I M P V L I I T V C Y G L M I L R L K S V S K E K D R N L R R I T R M V L V V V A V F I V C W T P I H I Y V I I K A L V T T F Q T V S W H F C I A L G Y T N S C L N P V L Y A F L D E N F R E F K R C F C I
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

F N G F L G V V C V I S Y L A M I T I A 1 F N L A L A D A L A T S T L P F Q S V N 2 T C L T F I S T F M N Y Y D I S I V I K 3 A K I I N V C N W I L S S A I G L P V M 4 Y C V T I I L V P M I F A F I F V C I K L 5 L V V V A V F I V C W T P I H I Y V I I 6 V P N L C S N T Y G L A I C F H W S V 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

dynorphin A-(1-13), dynorphin A-(1-8), [Met]enkephalin, endomorphin-2, dynorphin A, dynorphin B, endomorphin-1, β-endorphin, [Leu]enkephalin

STRUCTURE MODELS

STRUCTURES

Found 8 structure(s) - view all details on the Structures page

PDBs: 8EF5, 8EF6, 8EFB, 8EFL, 8EFO, 8F7Q, 8EFQ, 8F7R