α1B-adrenoceptor (ada1b_human)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Aminergic receptors Adrenoceptors α1B-adrenoceptor

GENE

ADRA1B

ORGANISM

Human (Homo sapiens)

ALT. NAMES

Alpha-1B adrenergic receptor, Alpha-1B adrenoreceptor, Alpha-1B adrenoceptor

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
N
P
D
L
D
T
G
H
N
10
                   
T
S
A
P
A
H
W
G
E
L
20
                   
K
N
A
N
F
T
G
P
N
Q
30
                   
T
S
S
N
S
T
L
P
Q
L
40
      TM1        
D
I
T
R
A
I
S
V
G
L
50
                   
V
L
G
A
F
I
L
F
A
I
60
                   
V
G
N
I
L
V
I
L
S
V
70
      ICL1 TM2
A
C
N
R
H
L
R
T
P
T
80
                   
N
Y
F
I
V
N
L
A
M
A
90
                   
D
L
L
L
S
F
T
V
L
P
100
                   
F
S
A
A
L
E
V
L
G
Y
110
ECL1 TM3      
W
V
L
G
R
I
F
C
D
I
120
                   
W
A
A
V
D
V
L
C
C
T
130
                   
A
S
I
L
S
L
C
A
I
S
140
                   
I
D
R
Y
I
G
V
R
Y
S
150
ICL2       TM4
L
Q
Y
P
T
L
V
T
R
R
160
                   
K
A
I
L
A
L
L
S
V
W
170
                   
V
L
S
T
V
I
S
I
G
P
180
    ECL2        
L
L
G
W
K
E
P
A
P
N
190
                   
D
D
K
E
C
G
V
T
E
E
200
TM5              
P
F
Y
A
L
F
S
S
L
G
210
                   
S
F
Y
I
P
L
A
V
I
L
220
                   
V
M
Y
C
R
V
Y
I
V
A
230
                   
K
R
T
T
K
N
L
E
A
G
240
ICL3            
V
M
K
E
M
S
N
S
K
E
250
                   
L
T
L
R
I
H
S
K
N
F
260
                   
H
E
D
T
L
S
S
T
K
A
270
                   
K
G
H
N
P
R
S
S
I
A
280
    TM6          
V
K
L
F
K
F
S
R
E
K
290
                   
K
A
A
K
T
L
G
I
V
V
300
                   
G
M
F
I
L
C
W
L
P
F
310
                   
F
I
A
L
P
L
G
S
L
F
320
ECL3   TM7    
S
T
L
K
P
P
D
A
V
F
330
                   
K
V
V
F
W
L
G
Y
F
N
340
                   
S
C
L
N
P
I
I
Y
P
C
350
  H8              
S
S
K
E
F
K
R
A
F
V
360
        C-term
R
I
L
G
C
Q
C
R
G
R
370
                   
G
R
R
R
R
R
R
R
R
R
380
                   
L
G
G
C
A
Y
T
Y
R
P
390
                   
W
T
R
G
G
S
L
E
R
S
400
                   
Q
S
R
K
D
S
L
D
D
S
410
                   
G
S
C
L
S
G
S
Q
R
T
420
                   
L
P
S
A
S
P
S
P
G
Y
430
                   
L
G
R
G
A
P
P
P
V
E
440
                   
L
C
A
F
P
E
W
K
A
P
450
                   
G
A
L
L
S
L
P
A
P
E
460
                   
P
P
G
R
R
G
R
H
D
S
470
                   
G
P
L
F
T
F
K
L
L
T
480
                   
E
P
E
S
P
G
T
D
G
G
490
                   
A
S
N
G
G
C
E
A
A
A
500
                   
D
V
A
N
G
Q
P
G
F
K
510
                   
S
N
M
P
L
A
P
G
Q
F
520

LINKS

DIAGRAMS

I N G V I A F L I F A G L V L G V S I A 1 V N L A M A D L L L S T F V L P F S A A L 2 A C L S L I S A T C C L V D V A A W I D 3 A I L A L L S V W V L S T V I S I G P L 4 Y M V L I V A L P I Y F S G L S S F L A Y 5 G I V V G M F I L C W L P F F I A L P L 6 I P N L C S N F Y G L W F V V K F V A 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

ICL1 R H L R ICL1ECL1 Y W V L ECL1ICL2 S L Q Y P T L V ICL2ECL2 G W K E P A P N D D K E C G V T E ECL2ICL3 G V M K E M S N S K E L T L R I H S K N F H E D T L S S T K A K G H N P R S S I A V K ICL3ECL3 S T L K P ECL3N-term M N P D L D T G H N T S A P A H W G E L K N A N F T G P N Q T S S N S T L P Q L D I T N-termC-term C Q C R G R G R R R R R R R R R L G G C A Y T Y R P W T R G G S L E R S Q S R K D S L D D S G S C L S G S Q R T L P S A S P S P G Y L G R G A P P P V E L C A F P E W K A P G A L L S L P A P E P P G R R G R H D S G P L F T F K L L T E P E S P G T D G G A S N G G C E A A A D V A N G Q P G F K S N M P L A P G Q F C-term R A I S V G L V L G A F I L F A I V G N I L V I L S V A C N T P T N Y F I V N L A M A D L L L S F T V L P F S A A L E V L G G R I F C D I W A A V D V L C C T A S I L S L C A I S I D R Y I G V R Y T R R K A I L A L L S V W V L S T V I S I G P L L E P F Y A L F S S L G S F Y I P L A V I L V M Y C R V Y I V A K R T T K N L E A L F K F S R E K K A A K T L G I V V G M F I L C W L P F F I A L P L G S L F P D A V F K V V F W L G Y F N S C L N P I I Y P C S S K E F V R F K R A I L G
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

(-)-adrenaline,

(-)-noradrenaline

HOMOLOGY MODELS

STRUCTURES

No structures available
«

Versions

Package Name Version
Django 2.2.1
Python 3.6.7
debug_toolbar Debug Toolbar 1.11
polymorphic Polymorphic 2.0.3
rest_framework Django REST framework 3.9.3
rest_framework_swagger Rest_Framework_Swagger 2.2.0

Time

Resource usage

Resource Value
User CPU time 2435.600 msec
System CPU time 43.460 msec
Total CPU time 2479.060 msec
Elapsed time 2548.377 msec
Context switches 70 voluntary, 14 involuntary

Browser timing

Timing attribute Timeline Milliseconds since navigation start (+length)

Settings from protwis.settings

Setting Value
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES {}
ADMINS []
ALLOWED_HOSTS ['*']
APPEND_SLASH True
AUTHENTICATION_BACKENDS ['django.contrib.auth.backends.ModelBackend']
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS '********************'
AUTH_USER_MODEL 'auth.User'
BASE_DIR '/home/protwis/gpcrdb_test'
BUILD_CACHE_DIR '/home/protwis/gpcrdb_data/cache'
CACHES {'alignments': {'BACKEND': 'django.core.cache.backends.filebased.FileBasedCache', 'LOCATION': '/home/protwis/caches/test_alignment', 'OPTIONS': {'MAX_ENTRIES': 1000}}, 'default': {'BACKEND': 'django.core.cache.backends.filebased.FileBasedCache', 'LOCATION': '/home/protwis/caches/test/', 'OPTIONS': {'MAX_ENTRIES': 10000000}}}
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS 'default'
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX '********************'
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS 600
CSRF_COOKIE_AGE 31449600
CSRF_COOKIE_DOMAIN None
CSRF_COOKIE_HTTPONLY False
CSRF_COOKIE_NAME 'csrftoken'
CSRF_COOKIE_PATH '/'
CSRF_COOKIE_SAMESITE 'Lax'
CSRF_COOKIE_SECURE False
CSRF_FAILURE_VIEW 'django.views.csrf.csrf_failure'
CSRF_HEADER_NAME 'HTTP_X_CSRFTOKEN'
CSRF_TRUSTED_ORIGINS []
CSRF_USE_SESSIONS False
DATABASES {'default': {'ATOMIC_REQUESTS': False, 'AUTOCOMMIT': True, 'CONN_MAX_AGE': 0, 'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2', 'HOST': 'localhost', 'NAME': 'protwis_202107', 'OPTIONS': {}, 'PASSWORD': '********************', 'PORT': '', 'TEST': {'CHARSET': None, 'COLLATION': None, 'MIRROR': None, 'NAME': None}, 'TIME_ZONE': None, 'USER': 'protwis'}}
DATABASE_ROUTERS []
DATA_DIR '/home/protwis/gpcrdb_data'
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 2621440
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS 1000
DATETIME_FORMAT 'N j, Y, P'
DATETIME_INPUT_FORMATS ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f', '%Y-%m-%d %H:%M', '%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y %H:%M:%S', '%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%Y %H:%M', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y %H:%M:%S', '%m/%d/%y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%y %H:%M', '%m/%d/%y']
DATE_FORMAT 'N j, Y'
DATE_INPUT_FORMATS ['%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y', '%b %d %Y', '%b %d, %Y', '%d %b %Y', '%d %b, %Y', '%B %d %Y', '%B %d, %Y', '%d %B %Y', '%d %B, %Y']
DEBUG True
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS False
DEBUG_TOOLBAR_PATCH_SETTINGS False
DECIMAL_SEPARATOR '.'
DEFAULT_CHARSET 'utf-8'
DEFAULT_CONTENT_TYPE 'text/html'
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter'
DEFAULT_FILE_STORAGE 'django.core.files.storage.FileSystemStorage'
DEFAULT_FROM_EMAIL 'webmaster@localhost'
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE ''
DEFAULT_NUMBERING_SCHEME 'gpcrdb'
DEFAULT_PROTEIN_STATE 'inactive'
DEFAULT_SITE 'gpcr'
DEFAULT_TABLESPACE ''
DISALLOWED_USER_AGENTS []
DOCUMENTATION_URL 'https://docs.gpcrdb.org/'
EMAIL_BACKEND 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_HOST 'localhost'
EMAIL_HOST_PASSWORD '********************'
EMAIL_HOST_USER ''
EMAIL_PORT 25
EMAIL_SSL_CERTFILE None
EMAIL_SSL_KEYFILE '********************'
EMAIL_SUBJECT_PREFIX '[Django] '
EMAIL_TIMEOUT None
EMAIL_USE_LOCALTIME False
EMAIL_USE_SSL False
EMAIL_USE_TLS False
FILE_CHARSET 'utf-8'
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS None
FILE_UPLOAD_HANDLERS ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler', 'django.core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler']
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 2621440
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS None
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR None
FIRST_DAY_OF_WEEK 0
FIXTURE_DIRS []
FORCE_SCRIPT_NAME None
FORMAT_MODULE_PATH None
FORM_RENDERER 'django.forms.renderers.DjangoTemplates'
GOOGLE_ANALYTICS_API '********************'
GOOGLE_ANALYTICS_KEY '********************'
IGNORABLE_404_URLS []
INSTALLED_APPS ('django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'django.contrib.humanize', 'debug_toolbar', 'rest_framework', 'rest_framework_swagger', 'polymorphic', 'common', 'api', 'news', 'pages', 'home', 'protein', 'family', 'residue', 'alignment', 'similaritysearch', 'similaritymatrix', 'structure', 'ligand', 'interaction', 'mutation', 'phylogenetic_trees', 'sitesearch', 'build_gpcr', 'construct', 'tools', 'drugs', 'signprot', 'signprot2', 'mutational_landscape', 'contactnetwork', 'seqsign', 'angles', 'hotspots')
INTERNAL_IPS '10.0.2.2'
LANGUAGES [('af', 'Afrikaans'), ('ar', 'Arabic'), ('ast', 'Asturian'), ('az', 'Azerbaijani'), ('bg', 'Bulgarian'), ('be', 'Belarusian'), ('bn', 'Bengali'), ('br', 'Breton'), ('bs', 'Bosnian'), ('ca', 'Catalan'), ('cs', 'Czech'), ('cy', 'Welsh'), ('da', 'Danish'), ('de', 'German'), ('dsb', 'Lower Sorbian'), ('el', 'Greek'), ('en', 'English'), ('en-au', 'Australian English'), ('en-gb', 'British English'), ('eo', 'Esperanto'), ('es', 'Spanish'), ('es-ar', 'Argentinian Spanish'), ('es-co', 'Colombian Spanish'), ('es-mx', 'Mexican Spanish'), ('es-ni', 'Nicaraguan Spanish'), ('es-ve', 'Venezuelan Spanish'), ('et', 'Estonian'), ('eu', 'Basque'), ('fa', 'Persian'), ('fi', 'Finnish'), ('fr', 'French'), ('fy', 'Frisian'), ('ga', 'Irish'), ('gd', 'Scottish Gaelic'), ('gl', 'Galician'), ('he', 'Hebrew'), ('hi', 'Hindi'), ('hr', 'Croatian'), ('hsb', 'Upper Sorbian'), ('hu', 'Hungarian'), ('hy', 'Armenian'), ('ia', 'Interlingua'), ('id', 'Indonesian'), ('io', 'Ido'), ('is', 'Icelandic'), ('it', 'Italian'), ('ja', 'Japanese'), ('ka', 'Georgian'), ('kab', 'Kabyle'), ('kk', 'Kazakh'), ('km', 'Khmer'), ('kn', 'Kannada'), ('ko', 'Korean'), ('lb', 'Luxembourgish'), ('lt', 'Lithuanian'), ('lv', 'Latvian'), ('mk', 'Macedonian'), ('ml', 'Malayalam'), ('mn', 'Mongolian'), ('mr', 'Marathi'), ('my', 'Burmese'), ('nb', 'Norwegian Bokmål'), ('ne', 'Nepali'), ('nl', 'Dutch'), ('nn', 'Norwegian Nynorsk'), ('os', 'Ossetic'), ('pa', 'Punjabi'), ('pl', 'Polish'), ('pt', 'Portuguese'), ('pt-br', 'Brazilian Portuguese'), ('ro', 'Romanian'), ('ru', 'Russian'), ('sk', 'Slovak'), ('sl', 'Slovenian'), ('sq', 'Albanian'), ('sr', 'Serbian'), ('sr-latn', 'Serbian Latin'), ('sv', 'Swedish'), ('sw', 'Swahili'), ('ta', 'Tamil'), ('te', 'Telugu'), ('th', 'Thai'), ('tr', 'Turkish'), ('tt', 'Tatar'), ('udm', 'Udmurt'), ('uk', 'Ukrainian'), ('ur', 'Urdu'), ('vi', 'Vietnamese'), ('zh-hans', 'Simplified Chinese'), ('zh-hant', 'Traditional Chinese')]
LANGUAGES_BIDI ['he', 'ar', 'fa', 'ur']
LANGUAGE_CODE 'en-us'
LANGUAGE_COOKIE_AGE None
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN None
LANGUAGE_COOKIE_NAME 'django_language'
LANGUAGE_COOKIE_PATH '/'
LOCALE_PATHS []
LOGGING {'disable_existing_loggers': False, 'formatters': {'verbose': {'datefmt': '%d/%b/%Y %H:%M:%S', 'format': '[%(asctime)s] %(levelname)s ' '[%(name)s:%(lineno)s] %(message)s'}, 'verbose_low': {'datefmt': '%d/%b/%Y %H:%M:%S', 'format': '[%(asctime)s] %(levelname)s ' '[%(name)s:%(lineno)s]'}}, 'handlers': {'build': {'class': 'logging.FileHandler', 'filename': 'logs/build.log', 'formatter': 'verbose', 'level': 'DEBUG'}, 'django': {'class': 'logging.FileHandler', 'filename': 'logs/django.log', 'formatter': 'verbose', 'level': 'WARNING'}, 'protwis': {'class': 'logging.FileHandler', 'filename': 'logs/protwis.log', 'formatter': 'verbose', 'level': 'DEBUG'}}, 'loggers': {'build': {'handlers': ['build'], 'level': 'DEBUG'}, 'django': {'handlers': ['django'], 'level': 'WARNING', 'propagate': True}, 'protwis': {'handlers': ['protwis'], 'level': 'DEBUG'}}, 'version': 1}
LOGGING_CONFIG 'logging.config.dictConfig'
LOGIN_REDIRECT_URL '/accounts/profile/'
LOGI