α1B-adrenoceptor (ada1b_human)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Aminergic receptors Adrenoceptors α1B-adrenoceptor

GENE

ADRA1B

ORGANISM

Human (Homo sapiens)

ALT. NAMES

Alpha-1B adrenergic receptor, Alpha-1B adrenoreceptor, Alpha-1B adrenoceptor

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
N
P
D
L
D
T
G
H
N
10
                   
T
S
A
P
A
H
W
G
E
L
20
                   
K
N
A
N
F
T
G
P
N
Q
30
                   
T
S
S
N
S
T
L
P
Q
L
40
TM1              
D
I
T
R
A
I
S
V
G
L
50
                   
V
L
G
A
F
I
L
F
A
I
60
                   
V
G
N
I
L
V
I
L
S
V
70
      ICL1 TM2
A
C
N
R
H
L
R
T
P
T
80
                   
N
Y
F
I
V
N
L
A
M
A
90
                   
D
L
L
L
S
F
T
V
L
P
100
                   
F
S
A
A
L
E
V
L
G
Y
110
ECL1 TM3      
W
V
L
G
R
I
F
C
D
I
120
                   
W
A
A
V
D
V
L
C
C
T
130
                   
A
S
I
L
S
L
C
A
I
S
140
                   
I
D
R
Y
I
G
V
R
Y
S
150
ICL2       TM4
L
Q
Y
P
T
L
V
T
R
R
160
                   
K
A
I
L
A
L
L
S
V
W
170
                   
V
L
S
T
V
I
S
I
G
P
180
        ECL2    
L
L
G
W
K
E
P
A
P
N
190
                   
D
D
K
E
C
G
V
T
E
E
200
TM5              
P
F
Y
A
L
F
S
S
L
G
210
                   
S
F
Y
I
P
L
A
V
I
L
220
                   
V
M
Y
C
R
V
Y
I
V
A
230
                   
K
R
T
T
K
N
L
E
A
G
240
ICL3            
V
M
K
E
M
S
N
S
K
E
250
                   
L
T
L
R
I
H
S
K
N
F
260
                   
H
E
D
T
L
S
S
T
K
A
270
                   
K
G
H
N
P
R
S
S
I
A
280
    TM6          
V
K
L
F
K
F
S
R
E
K
290
                   
K
A
A
K
T
L
G
I
V
V
300
                   
G
M
F
I
L
C
W
L
P
F
310
                   
F
I
A
L
P
L
G
S
L
F
320
ECL3   TM7    
S
T
L
K
P
P
D
A
V
F
330
                   
K
V
V
F
W
L
G
Y
F
N
340
                   
S
C
L
N
P
I
I
Y
P
C
350
  H8              
S
S
K
E
F
K
R
A
F
V
360
        C-term
R
I
L
G
C
Q
C
R
G
R
370
                   
G
R
R
R
R
R
R
R
R
R
380
                   
L
G
G
C
A
Y
T
Y
R
P
390
                   
W
T
R
G
G
S
L
E
R
S
400
                   
Q
S
R
K
D
S
L
D
D
S
410
                   
G
S
C
L
S
G
S
Q
R
T
420
                   
L
P
S
A
S
P
S
P
G
Y
430
                   
L
G
R
G
A
P
P
P
V
E
440
                   
L
C
A
F
P
E
W
K
A
P
450
                   
G
A
L
L
S
L
P
A
P
E
460
                   
P
P
G
R
R
G
R
H
D
S
470
                   
G
P
L
F
T
F
K
L
L
T
480
                   
E
P
E
S
P
G
T
D
G
G
490
                   
A
S
N
G
G
C
E
A
A
A
500
                   
D
V
A
N
G
Q
P
G
F
K
510
                   
S
N
M
P
L
A
P
G
Q
F
520

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 R H L R ICL1ECL1 Y W V L ECL1ICL2 S L Q Y P T L V ICL2ECL2 K E P A P N D D K E C G V T E ECL2ICL3 G V M K E M S N S K E L T L R I H S K N F H E D T L S S T K A K G H N P R S S I A V K ICL3ECL3 S T L K P ECL3N-term M N P D L D T G H N T S A P A H W G E L K N A N F T G P N Q T S S N S T L P N-termC-term C Q C R G R G R R R R R R R R R L G G C A Y T Y R P W T R G G S L E R S Q S R K D S L D D S G S C L S G S Q R T L P S A S P S P G Y L G R G A P P P V E L C A F P E W K A P G A L L S L P A P E P P G R R G R H D S G P L F T F K L L T E P E S P G T D G G A S N G G C E A A A D V A N G Q P G F K S N M P L A P G Q F C-term Q L D I T R A I S V G L V L G A F I L F A I V G N I L V I L S V A C N T P T N Y F I V N L A M A D L L L S F T V L P F S A A L E V L G G R I F C D I W A A V D V L C C T A S I L S L C A I S I D R Y I G V R Y T R R K A I L A L L S V W V L S T V I S I G P L L G W E P F Y A L F S S L G S F Y I P L A V I L V M Y C R V Y I V A K R T T K N L E A L F K F S R E K K A A K T L G I V V G M F I L C W L P F F I A L P L G S L F P D A V F K V V F W L G Y F N S C L N P I I Y P C S S K E F V R F K R A I L G
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

I N G V I A F L I F A G L V L G V S I A 1 V N L A M A D L L L S T F V L P F S A A L 2 A C L S L I S A T C C L V D V A A W I D 3 A I L A L L S V W V L S T V I S I G P L 4 Y M V L I V A L P I Y F S G L S S F L A Y 5 G I V V G M F I L C W L P F F I A L P L 6 I P N L C S N F Y G L W F V V K F V A 7
Pick color:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitro Mutant Data: Increased binding/potency: >5-fold, >10-fold; Reduced binding/potency: >5-fold, >10-fold; No/low effect (<5-fold); and N/A

MUTATIONS

ENDOGENOUS LIGANDS

(-)-noradrenaline, (-)-adrenaline

STRUCTURE MODELS

STRUCTURES

Found 1 structure(s) - view all details on the Structures page

PDBs: 7B6W